Automobilklub Ostrowski

Aktualności

Regulamin " Pogoni za Lisem" 2017

REGULAMIN IMPREZY SAMOCHODOWEJ O NAZWIE „POGOŃ ZA LISEM 2017”

I. Organizator:

Automobilklub Ostrowski

Ul. Krotoszyńska 95

63-400 Ostrów Wielkopolski

II. Miejsce i termin imprezy:

Impreza odbywa się dnia 1.10.2017r. na terenie powiatu ostrowskiego

Start imprezy: Muzeum Automobilklubu Przygodzice (Tel. Do kontaktu 696579631)

Otwarcie biura imprezy: 9:30 – start o 10:00

III. Władze rajdu:

Komandor imprezy: Artur Rant

IV. Zespół Sędziów Sportowych:

Sędzia główny: Mateusz Urbaniak, tel. 696579631

V. Cel imprezy:

-Popularyzacja motoryzacji.

-Rozpropagowanie walorów regionu.

-Zintegrowanie miłośników motoryzacji.

-Popularyzacja motorowej turystyki krajoznawczej.

-Szerzenie Zasad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

VI. Uczestnictwo:

-Uczestnikami imprezy są kierowcy i załogi zgłoszone do udziału w imprezie poruszające się pojazdem samochodowym dopuszczonym do ruchu.

-Za zgłoszenie uważa się zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie (Tel. 696579631-Mateusz Urbaniak) i pojawienie się załogi na starcie imprezy, wyrażanie chęci wzięcia udziału i wpłacenie wpisowego w biurze imprezy.

-Podczas trwania imprezy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

-Pilot lub inna osoba z załogi nie może prowadzić pojazdu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota lub inna osobę, załoga zostanie wykluczona. W przypadkach losowych zmianę kierowcy należy zgłosić Komandorowi Rajdu.

-Próby i zadania na trasie imprezy nie wymagające prowadzenia pojazdu zgłoszonego przez daną załogę do udziału w imprezie może wykonywać zarówno kierowca jak i pilot lub osoba z załogi.

-Do udziału w imprezie dopuszczone są tylko pojazdy zarejestrowane, sprawne technicznie i posiadające aktualną polisę OC.

-Uczestnicy imprezy powinni posiadać ze sobą: przewidziane kodeksem drogowym wyposażenie pojazdu.

VII. Obowiązki załogi:

-Stosowanie się do przepisów prawa o ruchu drogowym.

-Przejazd trasy zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na jezdni lub w jej okolicach, tzn. jeśli na skrzyżowaniu MOŻE nastąpić zmiana kierunku jazdy to w odległości około 50-100 m przed skrzyżowaniem znajdować się będzie ślad pomarańczowej farby. Aby na takim skrzyżowaniu stwierdzić w jakim kierunku mamy jechać dalej należy sprawdzić wszystkie drogi odchodzące od danego skrzyżowania tzn. sprawdzić, na której z nich jest umieszczony w odległości maks. 50 m od skrzyżowania ślad pomarańczowej farby potwierdzający właściwy kierunek jazdy.

-Jeśli przed skrzyżowaniem nie ma śladu pomarańczowej farby, należy jechać dalej prosto.

-Punkty w których znajdują się zadania do wykonania oznaczone są śladem białej farby lub przymocowaną taśmą drogową.

-Uzyskanie jak najmniejszej ilości punktów karnych, poprzez udzielenie pozytywnych odpowiedzi na wszystkie pytania.

-Odbycie wszystkich prób sprawnościowych, zręcznościowych oraz innych zadań przewidzianych na trasie.

- wykonanie zadania specjalnego. Załoga otrzyma +10 punktów!!

-Na mecie należy odszukać ukrytego „Lisa”. Załoga, która odnajdzie Lisa, otrzyma +20 punktów!!!

VIII. Zgłoszenia:

-Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział, a nie otrzymali odmowy od Organizatora, automatycznie są upoważnieni do udziału w imprezie.

IX. Wpisowe:

Płatne gotówką w Biurze imprezy przed startem. Wpisowe wynosi 30 zł od kierowcy pojazdu, 20 zł od każdego pasażera, dzieci do lat 15 udział bezpłatny. W cenie zawarty jest poczęstunek na trasie oraz na zakończenie gorący posiłek.

X. Odpowiedzialność cywilna organizatora:

-Kierowcy biorący udział w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

-Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

XI. Uwagi dodatkowe:

Numer startowy musi być umieszczony w miejscu widocznym.

XII. Punktacja:

-Zawodnik otrzymuje punkty karne za opuszczenie próby lub etapu.

-Za przekroczenie przepisów ruchu drogowego -10 pkt (stwierdzone przez właściwe organy).

-Za wszystkie próby niesportowego zachowania -50 do -100 pkt.

-Suma punktów karnych ze wszystkich prób oraz prawidłowość przejazdu trasy określa miejsce załogi.

-Znalezienie Lisa na mecie powoduje ujęcie 20 pkt karnych.

-Próby sprawnościowe ustalane indywidualnie przez prowadzącego dana próbę.

-Zadanie specjalne - ułożenie krótkiej rymowanki o tematyce motoryzacyjnej, powoduje ujęcie 5pkt karnych.

XIII. Protesty:

Organizator traktuje imprezę jako turystyczno-krajoznawczą, nie przewiduje możliwości składania protestów.

XIV. Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów.

ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW ŻYCZY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZEROKIEJ DROGI I POWODZENIA!