Automobilklub Ostrowski

Aktualności

Regulamin Walnego Zebrania

PROJEKT
REGULAMIN
Walnego Zebrania Członków Automobilklubu Ostrowskiego
W Ostrowie Wielkopolskim w dniu 26.04.2019

I. Postanowienia ogólne
                                                                                  §1
Walne zebranie obraduje w Ostrowie Wielkopolskim dnia 26.04.2019 zgodnie z uchwałami
i statutem Automobilklubu Ostrowskiego według zatwierdzonego porządku obrad.
                                                                                  §2
Obrady zebrania przebiegają zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu uchwalonego w głosowaniu jawnym.
                                                                                  §3
W zebraniu biorą udział:
1. Z głosem decydującym wyłącznie pełnoprawni członkowie Automobilklubu Ostrowskiego
2. Z głosem doradczym członkowie honorowi i zaproszeni goście.

II. Przebieg Walnego Zebrania
                                                                                 §4
1. Zebranie otwiera Prezes Automobilklubu Ostrowskiego.
2. Do czasu powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Prezes wyznacza osoby odpowiedzialne za liczenie głosów.
3. Następnie Prezes przeprowadza wybór Przewodniczącego i Protokólanta zebrania, wybranych spośród członków.
4. Obradami zebrania kieruje Przewodniczący.
                                                                                §5
1. Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący przedstawia projekt regulaminu zebrania i podaje go pod głosowanie /głosowanie jawne/.
2. Przewodniczący odczytuje porządek obrad i przeprowadza głosowanie w sprawie jego przyjęcia /głosowanie jawne/. Zebranie może zwykłą większością głosów zmienić kolejność porządku obrad.
3. Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym 3 komisje:
• Wyborczą: w składzie 3 osób
• Mandatowo – skrutacyjną: w składzie 3 osób
• Uchwał i wniosków – w składzie 3 osób
4. Komisje wybierane są spośród członków Automobilklubu Ostrowskiego.
                                                                                   §6
1. Dyskusja prowadzona jest zgodnie z porządkiem obrad
2. Dyskutanci zgłaszają się pisemnie /na przygotowanych wnioskach/ do głosu u Przewodniczącego podając swoje imię i nazwisko i numer mandatu. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością może zabierać głos Przewodniczący.
3. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawach formalnych i w celu sprostowania. Za formalne uważa się wnioski dotyczące:
a) Sposobu prowadzenia obrad Zebrania;
b) Zmiany porządku obrad;
c) Odłożenia sprawy do właściwego punktu porządku obrad;
d) Przekazania sprawy odpowiedniej komisji;
e) Przerwania dyskusji;
f) Głosowania bez dyskusji;
g) Ograniczenia czasu przemówień;
h) Zamknięcia listy dyskutantów;
i) Zarządzenia przerwy w obradach;
j) Interpretacji regulaminu obrad;
k) Zamknięcia listy kandydatów do władz;
Sprostowanie może zgłosić uczestnik zebrania, jeżeli po jego wystąpieniu powstała dyskusja spowodowana
niezrozumieniem sensu jego wypowiedzi lub jeżeli zgłosił pod głosowanie wniosek, w którym popełnił błąd.
4. Po zakończeniu lub przerwaniu dyskusji nad sprawą Przewodniczący może udzielić głosu referującemu sprawę lub osobie, której wystąpienie spowodowało dyskusję. Po odpowiedzi tej osoby dalszej dyskusji nie wszczyna się.
5. Ustala się czas wystąpienia dyskutanta na 2 minuty. Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpienia, o ile uzna, że sprawa wymaga dłuższego wystąpienia.
                                                                                  §7
1. Uchwały zebrania podejmowane są w głosowaniach jawnych, chyba że za tajnością wypowie się większość uczestników. Głosowania dotyczące wyboru członków Zarządu Automobilklubu Ostrowskiego oraz członków Komisji Rewizyjnej są tajne.
2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów brane są pod uwagę tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
3. Wnioski dotyczące projektów uchwał i postulatów zgłaszane są członkom komisji uchwał na piśmie.
4. Do wniosków oraz projektów uchwał i postulatów przedstawionych Zebraniu do przegłosowania mogą być zgłaszane poprawki. Poprawki mogą być zgłaszane ustnie po przedstawieniu projektu do przegłosowania.
5. Po przedstawieniu projektu wniosku, uchwały lub postulatu, zgłoszeniu poprawek i po wyczerpaniu dyskusji nad nimi, Przewodniczący zarządza głosowanie. W razie zgłoszenia kilku wniosków, uchwał lub postulatów dotyczących tej samej sprawy albo wniesienia poprawki lub kilku poprawek do wniosku, uchwały lub postulatu, w pierwszej kolejności głosowany jest projekt najdalej idący lub poprawka wprowadzająca największe zmiany.
6. W czasie głosowania nie udziela się głosu w sprawie, nad którą się głosuje.
7. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje glos Przewodniczącego.
8. Wyniki glosowania ogłasza Przewodniczący bezpośrednio po zakończeniu glosowania, podając je do protokołu.
                                                                                    §8
W przypadku niewłaściwego zachowania i zakłócenia przebiegu obrad Przewodniczący może udzielić uczestnikowi zebrania upomnienia w drodze przywołania go do porządku. Trzykrotne przywołanie do porządku tej samej osoby powoduje zarządzenie glosowania w sprawie wykluczenia jej z udziału w Zebraniu.

III Komisje Zebrania
                                                                                    §9
1. Członkowie Komisji, przed przystąpieniem do pracy, wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji i zapoznają się szczegółowo z Regulaminem Zebrania.
2. Każdy członek Komisji posiada jeden głos. Prawo głosu wykonuje tylko osobiście. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
3. Komisje sporządzają ze swoich czynności protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Protokół odczytuje Zebraniu Przewodniczący Komisji.
                                                                                   §10
1. Zadaniem Komisji Wyborczej jest: zebranie propozycji dotyczących kandydatur na Członków Zarządu Automobilklubu Ostrowskiego, Członków Komisji Rewizyjnej i przedstawienie jej uczestnikom Zebrania.
2. Protokół Komisji Wyborczej winien zawierać proponowane listy kandydatów do Zarządu Automobilklubu Ostrowskiego oraz Komisji Rewizyjnej.
                                                                                   §11
1. Zadaniem Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej jest stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania poprzez stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał, przeprowadzenie wyborów, liczenie głosów w głosowaniach jawnych i tajnych oraz ogłoszenie wyników.
2. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca na członka Zarządu Automobilklubu Ostrowskiego lub członka Komisji Rewizyjnej.
3. Protokół Komisji mandatowo - skrutacyjnej powinien zawierać w szczególności dane dotyczące:
a) prawidłowości zwołania Zebrania;
b) liczby członków obecnych na zebraniu, w tym uprawnionych do głosowania;
c) zdolności do podejmowania uchwał;
d) liczby członków biorących udział w głosowaniu;
e) liczby oddanych głosów ważnych i nieważnych;
f) liczby głosów oddanych za wnioskiem lub za kandydatem;
g) liczby głosów oddanych przeciwko wnioskowi;
h) liczby głosów wstrzymujących się.
Przy glosowaniu jawnym dane wymienione w pkt. 4 /d — h/ podaje się bezpośrednio do protokołu Zebrania.
                                                                                    §12
Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków jest opracowanie projektów uchwał oraz wniosków, postulatów i zaleceń pod adresem władz Automobilklubu Ostrowskiego i do przedstawienia na Walnym Zebraniu Członków Automobilklubu Ostrowskiego.

IV Wybory do władz Zarządu Automobilklubu Ostrowskiego
                                                                                    §13
Wybory Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej Automobilklubu Ostrowskiego, dokonywane są spośród członków Automobilklubu Ostrowskiego.
                                                                                    §14
Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawia Zebraniu listy kandydatów na: Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej.
                                                                                    §15
Kandydatów na Członków Zarządu oraz na Członków Komisji Rewizyjnej Automobilklubu Ostrowskiego, zgłaszać może każdy uczestnik Zebrania. W przypadku nieobecności kandydata zgoda musi być wyrażona na piśmie złożonym Komisji Wyborczej.
                                                                                    §16
1. Wybory Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej Automobilklubu Ostrowskiego odbywają się w tajnym głosowaniu, zgodnie z porządkiem obrad.
2. Tryb wyborów i zasady ustalania wyników wyborów określają § 17-19 Regulaminu Zebrania.
3. Do poszczególnych władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybiera się:
a) Zarząd: 5 członków
b) Komisja Rewizyjna: 3 członków

V Tryb wyborów
                                                                                   § 17
1. Przy wyborach Komisja Mandatowo — Skrutacyjna sporządza odrębne karty do głosowania do wyborów na Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej.
2. Przewodniczący Komisji ustala następujący tryb przeprowadzenie wyborów:
a) z otrzymanego od Komisji Wyborczej wykazu kandydatów na Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej, tworzy w kolejności alfabetycznej spis kandydatów i umieszcza ich na kartach do głosowania, — które będą rozdawane uczestnikom Zebrania;
b) ilość przygotowanych kart do głosowania musi być równa liczbie osób uprawnionych do głosowania (wydanych mandatów);
c) głosowanie odbywa się odrębnie na:
• Członków Zarządu,
• Członków Komisji Rewizyjnej,
d) procedura wydawania kart do głosowania powtarzana jest przy każdym z powyższych głosowań. Każdy uprawniony uczestnik otrzymuje po jednej karcie do głosowania na Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej. Karty do głosowania wydawane są za okazaniem mandatu, na którym na dowód wydania:
• karty do głosowania na Członków Zarządu - nożyczkami odcina się w sposób widoczny jeden narożnik;
• karty do głosowania na Członków Komisji Rewizyjnej - nożyczkami odcina się w sposób widoczny kolejny narożnik;
• każdy uprawniony uczestnik zebrania otrzymuje 1 kartę w głosowaniu na Członków Zarządu Automobilklubu Ostrowskiego, oraz 1 kartę w głosowaniu na Członków Komisji Rewizyjnej automobilklubu Ostrowskiego,
e) celem wykonania czynności wydania kart Komisja ustawia się w wyznaczonym miejscu, a uprawnieni do głosowania podchodzą indywidualnie i otrzymują po okazaniu swojego mandatu jeden komplet kart;
f) po rozdaniu kart do głosowania Przewodniczący kieruje pytanie do zebranych, czy wszyscy je otrzymali. Jeżeli nikt się nie zgłosi, a w rękach Komisji zostaną jeszcze karty, należy je przeliczyć i zabezpieczyć przed niepożądanym wydawaniem.
                                                                                      §18
1. Głosowanie polega na jednoznacznym skreśleniu nazwiska /nazwisk/ niepopieranego kandydata /kandydatów/.
2. Komisja ustawia urnę wyborczą. Każda uprawniony uczestnik oddający głos podchodzi do urny, wrzuca wypełnioną kartę do głosowania do urny i podaje mandat członkowi Komisji celem widocznego odcięcia narożnika mandatu co potwierdza fakt oddania głosu.
3. Po zebraniu wszystkich głosów z sali Komisja wraz z urną udaje się do osobnego pomieszczenia, do którego do czasu sporządzenia protokołu zakończenia pracy Komisji nikt nie może mieć wstępu.
4. W pierwszej kolejności Przewodniczący zarządca otwarcie urny. W przypadku, gdy w urnie znajduje się karta dla innej funkcji Przewodniczący zarządza jej odłożenie. Na okoliczność taką sporządza protokół. Po otrzymaniu jednakowych zbiorów kart należy je przeliczyć. Nie może w urnie znaleźć się więcej kart niż było wydanych mandatów. W przypadku gdyby tak się stało Przewodniczący sporządza na tę okoliczność protokół i przedkłada go Przewodniczącemu Zebrania, gdyż taki fakt świadczy o nieprawidłowościach przy oddawaniu głosów.
5. Jeżeli liczba oddanych głosów jest równa lub mniejsza od wydanych mandatów, Przewodniczący zarządza sprawdzenie kart do głosowania pod względem ważności oddanych głosów. Sprawdzenie to polega na przeliczeniu nieskreślonych na kartach kandydatów:
• do Zarządu Automobilklubu Ostrowskiego pozostawionych na karcie może być maksymalnie 5 osób;
• do Komisji Rewizyjnej pozostawione na karcie mogą być maksymalnie 3 osoby;
Wynik powyższego sprawdzenia zostaje wpisany do protokołu w poz. „ważnych głosów oddano................"
i „nieważnych głosów oddano........................."
6. Głos jest nieważny, jeżeli głosujący:
a) pozostawi na karcie wyborczej większą liczbę nazwisk niż określono w § 18 pkt. 5 Regulaminu Walnego Zebrania
b) przekreślił całą kartkę wyborczą;
c) dopisał nazwisko nie umieszczone na liście kandydatów;
d) oddał głos na innej liście niż przygotowana przez Komisję Mandatowo— Skrutacyjną.
7. Ważne głosy podlegają liczeniu. Nieważne glosy zostają odłożone do koperty.
8. W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządza liczenie głosów na Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej. Po przeliczeniu głosów w grupach, zapisuje się wyniki w odpowiednich protokółach.
9. Po obliczeniu głosów Komisja Mandatowo — Skrutacyjna sporządza protokół, do którego dołącza karty wyborcze. Karty wyborcze umieszcza się w opieczętowanej i podpisanej przez członków Komisji kopercie.
10. W oparciu o protokół Komisji Mandatowo — Skrutacyjnej Przewodniczący tej Komisji ogłasza uczestnikom Zebrania wyniki wyborów.
11. Protokół wraz z kartami wyborczymi przewodniczący Komisji Mandatowo —Skrutacyjnej przekazuje Przewodniczącemu Zebrania.

VI Zasady ustalenia wyników wyborów
                                                                                   §19
Dla ustalenia wyników wyborów na Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej obowiązują następujące zasady:
1. W wyborach Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość ważnie oddanych głosów. W przypadku równej ilości głosów na ostatnim miejscu zarządza się dla tych kandydatów dodatkowe głosowanie. Od ponownego głosowania można odstąpić, jeżeli jeden lub więcej kandydatów zrezygnuje z kandydowania i liczba obsadzonych miejsc jest równa liczbie członków danej władzy
2. Wybory są ważne, jeżeli w głosowaniach wzięła udział, co najmniej połowa liczby uprawnionych uczestników obecnych na zebraniu.

VII Postanowienia końcowe
                                                                                     §20
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zebrania ogłasza jego zakończenie.
                                                                                     §21
1. Z obrad Zebrania sporządza się protokół. Protokół ten winien ilustrować przebieg Zebrania, zawierać wnioski zgłoszone do protokołu i pełną treść podjętych uchwał i postulatów oraz wykaz załączników, na które składają się pisma, protokoły Komisji i dokumenty złożone Zebraniu.
2. Protokół winien być sporządzony w terminie 30 dni od daty Zebrania i podpisany przez Przewodniczącego Zebrania, jego Zastępcę i protokolanta.
3. Protokół Zebrania przechowuje Zarząd Automobilklubu Ostrowskiego. Uczestnicy Zebrania mogą przeglądać protokół i robić z niego odpisy.
4. Uczestnicy Zebrania mogą zgłaszać na piśmie uwagi i sprzeciwy, co do treści protokołu. Zgłoszone uwagi i sprzeciwy Zarząd Automobilklubu Ostrowskiego zobowiązany jest przedstawić na następnym Walnym Zebraniu.
                                                                                     § 22
1. Ukonstytuowanie się Zarządu Automobilklubu Ostrowskiego następuje po ogłoszeniu wyników wyborów przez przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, wtedy to nowo wybrani Członkowie Zarządu udają się na naradę do osobnego pomieszczenia i tam dzielą między sobą funkcje które będą sprawować. Następnie ogłaszają swoją decyzję Zebraniu, co zostaje zaprotokołowane.
2. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej Automobilklubu Ostrowskiego następuje po ogłoszeniu wyników wyborów przez przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, wtedy to nowo wybrani Członkowie Komisji Rewizyjnej udają się na naradę do osobnego pomieszczenia i tam dzielą między sobą funkcje które będą sprawować. Następnie ogłaszają swoją decyzję Zebraniu, co zostaje zaprotokołowane..
                                                                                    § 23
1. Regulamin obowiązuje z chwilą jego uchwalenia przez Zebranie.
2. Prezydium Zebrania jest uprawnione do podania właściwej interpretacji poszczególnych postanowień Regulaminu.

Regulamin zatwierdzono na Walnym Zebraniu Automobilklubu Ostrowskiego w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 26.04.2019 roku.