Automobilklub Ostrowski

Aktualności

Regulamin XVII Ostrowskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych

REGULAMIN IMPREZY MOTORYZACYJNEJ O NAZWIE „XVII OSTROWSKI RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH"

I. Organizator:
Automobilklub Ostrowski
Ul. Krotoszyńska 95
63-400 Ostrów Wielkopolski

IMPREZA ORGANIZOWANA JEST W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ KLUBU NA ZASADACH NIEKOMERCYJNYCH

II. Miejsce i termin imprezy:
Impreza odbywa się w dniach: 12-13-14.07.2019
w Ostrowie Wielkopolskim i okolicach.
Długość trasy około 100 km.
Baza i biuro imprezy mieści się w: Hotel „Borowianka’’ w Ostrowie Wielkopolskim

III. Władze imprezy:
Komandor Imprezy: Adam Banach
Kierownik Biura: Małgorzata Kołodziej

IV. Zespół Sędziów:
Sędzia główny imprezy: Tomasz Maciejewski
Członek: Michał Matyba
Członek: Krzysztof Cegielski

V. Cel imprezy:
• Popularyzacja historii motoryzacji.
• Rozpropagowanie walorów regionu.
• Zintegrowanie miłośników starej motoryzacji.
• Popularyzacja motorowej turystyki krajoznawczej.
• Szerzenie Zasad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

VI. Uczestnictwo:
• Uczestnikami imprezy są kierowcy i piloci pojazdów z napędem mechanicznym, o wysokim stopniu oryginalności, wyprodukowanych do 31.12.1985r., zachowanych i utrzymanych w warunkach historycznie właściwych, znajdujących się w posiadaniu osoby lub organizacji, która go konserwuje ze względu na wartość techniczną i historyczną.
• Pojazdy sklasyfikowane zostaną w czterech klasach:
Klasa I: pojazdy wyprodukowane do roku 1945
Klasa II: pojazdy wyprodukowane od roku 1946 do roku 1965
Klasa III: pojazdy wyprodukowane od roku 1966 do roku 1985
• Klasa GOŚĆ: pojazdy wyprodukowane po 31.12.1985 roku ze względu na wartość techniczną i historyczną oraz pojazdy nie spełniające warunków historycznie właściwych.
• O zaistnieniu warunków historycznie właściwych decydować będzie komisja w skład której wejdzie rzeczoznawca z uprawnieniami do oceny pojazdów zabytkowych.
• Pilot nie może prowadzić pojazdu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia pojazdu przez pilota, załoga zastanie wykluczona. W przypadkach losowych zmianę kierowcy należy zgłosić Komandorowi Imprezy.
• Próby i zadania na trasie imprezy nie wymagające prowadzenia pojazdu zgłoszonego przez daną załogę do udziału w imprezie może wykonywać zarówno kierowca jak i pilot.
• Do udziału w imprezie dopuszczone są tylko pojazdy zarejestrowane, sprawne technicznie i posiadające aktualną polisę OC.
• Uczestnicy imprezy powinni posiadać ze sobą: przewidziane kodeksem drogowym wyposażenie pojazdu.

VII. Obowiązki załogi (która chce być sklasyfikowana):
• Przejazd trasy zgodnie z dostarczonym przez organizatora itinererem, mapami oraz przepisami prawa o ruchu drogowym
• Odbycie wszystkich prób sprawnościowych, zręcznościowych oraz innych zadań przewidzianych na trasie imprezy.
• Załogi nie biorące udziału w próbach sprawnościowych nie będą sklasyfikowane w klasyfikacji generalnej i w klasach.

VIII. Zgłoszenia:
• Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział i uiścili opłatę wpisową, oraz dostali potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia od Organizatora, są upoważnieni do udziału w imprezie.

IX. Wpisowe:
• Równocześnie ze zgłoszeniem udziału w imprezie każdy uczestnik wpłaca na konto Organizatora wpisowe o treści: wpłata na cele statutowe klubu.
• W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko kierowcy (lub załogi) oraz ilość osób za które jest wpłata.
• Wpisowe wynosi:
a) 120zł: udział załogi w imprezie, materiały rajdowe, poczęstunek na trasie (dotyczy załogi 2 osobowej, każda dodatkowa osoba: 40zł, dzieci od 6 do 12 roku życia: 20 zł).
b) 400 zł: udział 1-osobowej załogi z pełnym wyżywieniem i noclegami, materiały rajdowe, poczęstunek na trasie.
c) 790 zł: udział 2-osobowej załogi z pełnym wyżywieniem i noclegami, materiały rajdowe, poczęstunek na trasie.
d) Dzieci do 5 lat: bezpłatnie
e) Dla chętnych załóg biorących udział w imprezie bez wyżywienia i noclegów w pakiecie istnieje możliwość dokupienia wyżywienia na grillu powitalnym w piątek wieczorem, koszt 55 zł od osoby, oraz Balu Komandorskiego w sobotę wieczorem, koszt 120 zł od osoby. Wpłaty do 30.06.2019 po tym terminie nie będzie możliwości dokupienia wyżywienia na grill lub Bal Komandorski.

WPISOWE NALEŻY WPLACIĆ NA KONTO KLUBU DO 30.06.2019
NR KONTA: Bank Spółdzielczy w Raszkowie O/Ostrów
43 8430 0009 0016 1743 0172 8350

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc brak wpłaty na konto wpisowego do dnia 30.06.2019 skutkuje skreśleniem z listy uczestników

• W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują :
- Parking strzeżony
- Pełną dokumentację dotyczącą imprezy
- Noclegi i posiłki (w zależności od wykupionego wariantu wpisowego)
- Regulaminowe nagrody
- Organizator nie zwraca wpisowego za każdą nieobecną, a wcześniej zgłoszoną załogę.

X. Odpowiedzialność cywilna organizatora:
• Kierowcy w imprezie muszą posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia i dokumenty do poruszania się po drogach publicznych danym pojazdem, a pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagane prawem warunki techniczne.
• Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również za szkody i straty spowodowane przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

XI. Uwagi dodatkowe:
• Numer Startowy musi być umieszczony w miejscu wskazanym przez organizatora.

XII. Punktacja:
Uczestnicy imprezy klasyfikowani są punktami ujemnymi:
• Za każdą błędną odpowiedź 1 pkt.
• Uczestnik otrzymuje punkty karne za opuszczenie próby lub etapu: Próby sprawnościowej-PS, PKP, Mety1 i Mety - 50pkt.
• Za przekroczenie przepisów ruchu drogowego - 10pkt. (stwierdzone przez właściwe organy).
• Za wszystkie próby zachowania niezgodnego z zasadami fair-play od 50 do 100pkt.
• W rażących przypadkach łamania regulaminu lub nagannego zachowania organizator może podjąć decyzję o dyskwalifikacji załogi.

XIII. Ocena prób sprawnościowych:
• Próby są wykonywane pojazdem i przez kierowcę zgłoszonego w karcie drogowej.
• Każda próba jest liczona oddzielnie, zwycięzca otrzymuje 0pkt. karnych, kiedy każdy następny uczestnik ilość pkt. karnych odpowiadających zajętemu miejscu na próbie.
• Za przesunięcie lub wywrócenie słupka, przekroczenie linii mety i podparcie nogą na motocyklu bez wózka bocznego 5pkt.
• Nieprawidłowo wykonana próba - „taryfa”- czyli uczestnik otrzymuje jako swój wynik równy 150% najlepszego czasu w klasie, w której jest klasyfikowany.
• Suma punktów karnych ze wszystkich prób oraz prawidłowość przejazdu trasy określa miejsce załogi w klasyfikacji generalnej i w klasach.

XIV. Protesty:
• Organizator traktuje imprezę jako turystyczno-krajoznawczą nie przewiduje możliwości składania protestów.

XV. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów.

ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW ŻYCZY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZEROKIEJ DROGI I POWODZENIA.