Automobilklub Ostrowski

Aktualności

REGULAMIN TURYSTYCZNEJ IMPREZY SAMOCHODOWEJ O NAZWIE „POGOŃ ZA LISEM 2019"

REGULAMIN TURYSTYCZNEJ IMPREZY SAMOCHODOWEJ O NAZWIE „POGOŃ ZA LISEM 2019"
I. Organizator:
Automobilklub Ostrowski
Ul. Piłsudskiego 33
63-400 Ostrów Wielkopolski
II. Miejsce i termin imprezy:
Impreza odbywa się dnia 13.10.2019r. na terenie powiatu ostrowskiego
Start imprezy: Muzeum Automobilklubu Przygodzice
Otwarcie biura imprezy: 10:00 – start o 11:00
III. Władze rajdu:
Komandor imprezy: Sławomir Walczak
Kierownik trasy: Sławomir Konowalski 602484450
IV. Zespół Sędziów:
Michał Bargiel
Michał Matyba
Krzysztof Cegielski
V. Cel imprezy:
-Popularyzacja motoryzacji.
-Rozpropagowanie walorów regionu.
-Zintegrowanie miłośników motoryzacji.
-Popularyzacja motorowej turystyki krajoznawczej.
-Szerzenie Zasad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
VI. Uczestnictwo:
-Uczestnikami imprezy są kierowcy i załogi zgłoszone do udziału w imprezie poruszające się pojazdem samochodowym dopuszczonym do ruchu.
-Za zgłoszenie uważa się zgłoszenie uczestnictwa PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY i pojawienie się załogi na starcie imprezy, wyrażanie chęci wzięcia udziału i wpłacenie wpisowego w biurze imprezy.
-Podczas trwania imprezy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
-Pilot lub inna osoba z załogi nie może prowadzić pojazdu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota lub inna osobę, załoga zostanie wykluczona. W przypadkach losowych zmianę kierowcy należy zgłosić Komandorowi imprezy.
-Próby i zadania na trasie imprezy nie wymagające prowadzenia pojazdu zgłoszonego przez daną załogę do udziału w imprezie może wykonywać zarówno kierowca jak i pilot lub osoba z załogi.
-Do udziału w imprezie dopuszczone są tylko pojazdy zarejestrowane, sprawne technicznie i posiadające aktualną polisę OC.
-Uczestnicy imprezy powinni posiadać ze sobą: przewidziane kodeksem drogowym wyposażenie pojazdu.
VII. Obowiązki załogi:
-Stosowanie się do przepisów prawa o ruchu drogowym.
-Przejazd trasy zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na jezdni lub w jej okolicach, tzn. jeśli na skrzyżowaniu MOŻE nastąpić zmiana kierunku jazdy to w odległości około 50-100 m przed skrzyżowaniem znajdować się będzie ślad pomarańczowej farby. Aby na takim skrzyżowaniu stwierdzić w jakim kierunku mamy jechać dalej należy sprawdzić wszystkie drogi odchodzące od danego skrzyżowania tzn. sprawdzić, na której z nich jest umieszczony w odległości maks. 50 m od skrzyżowania ślad pomarańczowej farby potwierdzający właściwy kierunek jazdy.
-Jeśli przed skrzyżowaniem nie ma śladu pomarańczowej farby, należy jechać dalej prosto.
-Punkty w których znajdują się zadania do wykonania oznaczone są śladem białej farby lub przymocowaną taśmą drogową.
-Uzyskanie jak najmniejszej ilości punktów karnych, poprzez udzielenie pozytywnych odpowiedzi na wszystkie pytania.
-Odbycie wszystkich prób sprawnościowych, zręcznościowych oraz innych zadań przewidzianych na trasie.
- wykonanie zadania specjalnego. Załoga otrzyma +10 punktów!!
-Na mecie należy odszukać ukrytego „Lisa". Załoga, która odnajdzie Lisa, otrzyma +20 punktów!!!
VIII. Zgłoszenia:
-Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział, a nie otrzymali odmowy od Organizatora, automatycznie są upoważnieni do udziału w imprezie.
IX. Wpisowe:
Płatne gotówką w Biurze imprezy przed startem. Wpisowe wynosi 30 zł od kierowcy pojazdu, 20 zł od każdego pasażera, dzieci do lat 15 udział bezpłatny. W cenie zawarty jest poczęstunek na trasie oraz na zakończenie gorący posiłek.
X. Odpowiedzialność cywilna organizatora:
-Kierowcy biorący udział w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
-Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
XI. Uwagi dodatkowe:
Numer startowy musi być umieszczony w miejscu widocznym.
XII. Punktacja:
-Zawodnik otrzymuje punkty karne za opuszczenie próby lub etapu.
-Za przekroczenie przepisów ruchu drogowego -10 pkt (stwierdzone przez właściwe organy).
-Za wszystkie próby niesportowego zachowania -50 do -100 pkt.
-Suma punktów karnych ze wszystkich prób oraz prawidłowość przejazdu trasy określa miejsce załogi.
-Znalezienie Lisa na mecie powoduje ujęcie 20 pkt karnych.
-Próby sprawnościowe ustalane indywidualnie przez prowadzącego dana próbę.
XIII. Protesty:
Organizator traktuje imprezę jako turystyczno-krajoznawczą, nie przewiduje możliwości składania protestów.
XIV. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów.
ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW ŻYCZY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZEROKIEJ DROGI I POWODZENIA!