XXI OSTROWSKI RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

Serdecznie zapraszamy wszystkich znajomych i sympatyków zabytkowej motoryzacji na coroczny
OSTROWSKI RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH.

W tym roku wracamy do sprawdzonej formuły trzydniowej imprezy, która odbędzie się
w dniach 05-07.07.2024 w Ostrowie Wielkopolskim.
W związku z koniecznością szybkiej rezerwacji bazy rajdu i miejsc noclegowych jesteśmy
zobowiązani do uiszczenia opłat rezerwacyjnych do 20 lutego 2024.
Wszyscy zainteresowani udziałem w imprezie proszeni są o jak najwcześniejsze zgłoszenia na imprezę i uiszczenie wpłat.

REGULAMIN IMPREZY MOTORYZACYJNEJ O NAZWIE „XXI OSTROWSKI RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH”

I. Organizator:
Automobilklub Ostrowski
Ul. Krotoszyńska 97
63-400 Ostrów Wielkopolski

IMPREZA ORGANIZOWANA JEST W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ KLUBU NA ZASADACH NIEKOMERCYJNYCH

II. Miejsce i termin imprezy:
Impreza odbywa się w dniach: 05-07.07.2024
w Ostrowie Wielkopolskim i okolicach. 
Długość trasy około 100 km.
Biuro imprezy w dniu imprezy mieści się w: HOTEL RESTAURACJA BOROWIANKA, ul. Limanowskiego 134, 63-400 Ostrów Wielkopolski

III. Władze imprezy:
Komandor Imprezy: Adam Banach
Kierownik Biura: Małgorzata Kołodziej

IV. Zespół Sędziów:
Sędzia główny imprezy: Krzysztof Cegielski
Członek: Katarzyna Filipek

Członek: Tomasz Maciejewski

V. Cel imprezy:
• Popularyzacja historii motoryzacji.
• Rozpropagowanie walorów regionu.
• Zintegrowanie miłośników zabytkowej motoryzacji.
• Popularyzacja motorowej turystyki krajoznawczej.
• Szerzenie Zasad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

VI. Uczestnictwo:
• Uczestnikami imprezy są kierowcy i piloci pojazdów z napędem mechanicznym, o wysokim stopniu oryginalności, wyprodukowanych do 31.12.1989r., zachowanych i utrzymanych w warunkach historycznie właściwych, znajdujących się w posiadaniu osoby lub organizacji, która go konserwuje ze względu na wartość techniczną i historyczną.
• Pojazdy sklasyfikowane zostaną w czterech klasach:
Klasa I: pojazdy wyprodukowane do roku 1945
Klasa II: pojazdy wyprodukowane od roku 1946 do roku 1965
Klasa III: pojazdy wyprodukowane od roku 1966 do roku 1979

Klasa IV: pojazdy wyprodukowane od roku 1981 do roku 1989
• O zaistnieniu warunków historycznie właściwych decydować będzie komisja, w skład której wejdzie rzeczoznawca z uprawnieniami do oceny pojazdów zabytkowych.
• Pilot nie może prowadzić pojazdu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia pojazdu przez pilota, załoga zastanie wykluczona. W przypadkach losowych zmianę kierowcy należy zgłosić Komandorowi Imprezy.
• Próby i zadania na trasie imprezy nie wymagające prowadzenia pojazdu zgłoszonego przez daną załogę do udziału w imprezie może wykonywać zarówno kierowca jak i pilot.
• Do udziału w imprezie dopuszczone są tylko pojazdy zarejestrowane, z aktualnym badaniem technicznym i posiadające aktualną polisę OC. Zgłoszenie do udziału w imprezie jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu w/w warunków.
• Uczestnicy imprezy powinni posiadać ze sobą przewidziane kodeksem drogowym wyposażenie pojazdu.

VII. Obowiązki załogi (która chce być sklasyfikowana):
• Przejazd trasy zgodnie z dostarczonym przez organizatora itinererem, mapami oraz przepisami prawa o ruchu drogowym 
• Odbycie wszystkich prób sprawnościowych, zręcznościowych oraz innych zadań przewidzianych na trasie imprezy.
• Załogi nie biorące udziału w próbach sprawnościowych nie będą sklasyfikowane w klasyfikacji generalnej i w klasach.

VIII. Zgłoszenia:
• Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział i uiścili opłatę wpisową oraz dostali potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia od Organizatora, są upoważnieni do udziału w imprezie.

IX. Wpisowe:
• Równocześnie ze zgłoszeniem udziału w imprezie każdy uczestnik wpłaca na konto Organizatora wpisowe.

• W tytule wpłaty proszę podać: WPŁATA NA CELE STATUTOWE KLUBU,  IMIĘ I NAZWISKO KIEROWCY.

• Wpisowe wynosi: 
a) 200zł: udział załogi w imprezie, materiały rajdowe, poczęstunek na trasie (dotyczy załogi 2 osobowej bez noclegu i wyżywienia), każda dodatkowa osoba: 50zł
b) 800 zł: udział 1-osobowej załogi z pełnym wyżywieniem i noclegami, materiały rajdowe, poczęstunek na trasie.
c) 1600 zł: udział 2-osobowej załogi z pełnym wyżywieniem i noclegami, materiały rajdowe, poczęstunek na trasie.
d) Dzieci do 5 lat: bezpłatnie
e) Dla chętnych załóg biorących udział w imprezie bez wyżywienia i noclegów w pakiecie istnieje możliwość dokupienia wyżywienia na grillu powitalnym w piątek wieczorem, koszt 100 zł od osoby, oraz Balu Komandorskiego w sobotę wieczorem, koszt 220 zł od osoby.

 Wpłaty do 20-02-2024 po tym terminie nie będzie możliwości dokupienia wyżywienia na grill lub Bal Komandorski.


WPISOWE NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO AUTOMOBILKLUBU DO 20.02.2023
NR KONTA: Bank Spółdzielczy w Raszkowie O/Ostrów
43 8430 0009 0016 1743 0172 8350

Z UWAGI NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC BRAK WPŁATY NA KONTO WPISOWEGO DO DNIA 20.02.2023 SKUTKUJE SKREŚLENIEM Z LISTY UCZESTNIKÓW

• W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują :
– Parking strzeżony
– Pełną dokumentację dotyczącą imprezy
– Posiłki na trasie imprezy

– Regulaminowe nagrody
– Organizator nie zwraca wpisowego za każdą nieobecną, a wcześniej zgłoszoną załogę.

X. Odpowiedzialność cywilna organizatora:
• Kierowcy w imprezie muszą posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia i dokumenty do poruszania się po drogach publicznych danym pojazdem, a pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagane prawem warunki techniczne.
• Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również za szkody i straty spowodowane przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

XI. Uwagi dodatkowe:
• Numer Startowy musi być umieszczony w miejscu wskazanym przez organizatora.

XII. Punktacja:
Uczestnicy imprezy klasyfikowani są punktami ujemnymi:
• Za każdą błędną odpowiedź 1 pkt.
• Uczestnik otrzymuje punkty karne za opuszczenie próby lub etapu: Próby sprawnościowej-PS, PKP, Mety1 i Mety – 50pkt.
• Za przekroczenie przepisów ruchu drogowego – 10pkt. (stwierdzone przez właściwe organy).
• Za wszystkie próby zachowania niezgodnego z zasadami fair-play od 50 do 100pkt.
• W rażących przypadkach łamania regulaminu lub nagannego zachowania organizator może podjąć decyzję o dyskwalifikacji załogi.

XIII. Ocena prób sprawnościowych:
• Próby są wykonywane pojazdem i przez kierowcę zgłoszonego w karcie drogowej.
• Każda próba jest liczona oddzielnie, zwycięzca otrzymuje 0pkt. karnych, kiedy każdy następny uczestnik ilość pkt. karnych odpowiadających zajętemu miejscu na próbie.
• Za przesunięcie lub wywrócenie słupka, przekroczenie linii mety i podparcie nogą na motocyklu bez wózka bocznego 5pkt.
• Nieprawidłowo wykonana próba – „taryfa”- czyli uczestnik otrzymuje jako swój wynik równy 150% najlepszego czasu w klasie, w której jest klasyfikowany.
• Suma punktów karnych ze wszystkich prób oraz prawidłowość przejazdu trasy określa miejsce załogi w klasyfikacji generalnej i w klasach.

XIV. Protesty:
• Organizator traktuje imprezę jako turystyczno-krajoznawczą i nie przewiduje możliwości składania protestów.

XV. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów.

ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW ŻYCZY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZEROKIEJ DROGI I POWODZENIA.